Mặt trận Nghĩa Hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024 và khảo sát tình hình thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX

RSS In Gởi cho bạn bè
10/08/2022 05:29:54 PM         

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI đề ra. Vai trò, vị trí của MTTQ, mối quan hệ giữa MTTQ với Đảng, Chính quyền và các tổ chức thành viên ở các cấp được nâng cao, tạo được sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp ủy Đảng không ngừng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Mặt trận; Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức thành viên phối hợp thống nhất hành động với Mặt trận cùng với sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo thuận lợi cơ bản cho công tác vận động, tập hợp của Mặt trận; Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện ổn định; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tích cực vận động Nhân dân tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phối hợp thực hiện; tham gia phòng, chống dịch Covid-19;…

Qua kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, các thành viên trong Đoàn công tác của huyện ghi nhận những nỗ lực, thành quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong nửa nhiệm kỳ qua, nổi bật như: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời; việc triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động có chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có các mô hình phát triển kinh tế giúp người dân giảm nghèo bền vững; việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; công tác giám sát triển khai thực hiện đúng quy định, phát huy được vai trò, chức năng của MTTQ trong thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị,… qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, đóng góp vào những thành tích chung về phát triển kinh tế, xã hội, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc việt Nam các cấp và Điều lệ MTTQ Việt Nam Khoá IX trên địa các xã, thị trấn cũng còn một số hạn chế, khó khăn như: hoạt động của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận trên địa bàn có nơi chưa đồng đều; công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng còn hạn chế; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn hình thức, lúng túng, nhất là vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa hiệu quả, thiết thực; chưa chủ động phối hợp thực hiện công tác phản biện xã hội theo quy định; việc tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với các cơ quan liên quan chưa được thường xuyên; chức danh Trưởng Ban Thanh tra nhân dân xã đều khuyết nên khó khăn trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Lúa, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã thời gian tới cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới cụ thể, xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả cao, nhất là phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, vận động nhân dân trồng cây ăn quả tập trung; thực hiện đúng quy định về tổ chức hoạt động, kinh phí, phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; chú trọng, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên giữ mối quan hệ gần gũi, thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu, tăng cường Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo; phát huy đúng mục đích và tạo sự lan tỏa trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội để phản ánh, tham mưu với cấp ủy, phối hợp chính quyền cùng cấp giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân quan tâm; sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố./.

                     Trấn Tiến Tới,

UVTT, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI đề ra. Vai trò, vị trí của MTTQ, mối quan hệ giữa MTTQ với Đảng, Chính quyền và các tổ chức thành viên ở các cấp được nâng cao, tạo được sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.